Concurs – Hai Noroc

Regulament concurs – Ai noroc!

 

Art. 1 Organizator

SHOP ON TV SRL cu sediul în București,  Bv. Mărăști, Nr. 65-67, (Romexpo – G6), Sector 1,  București, CUI: 42819940, Nr. Înregistrare Registrul Comerțului: J40/17367/2021.

Campania se desfăşoară sub imperiul prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștință participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare. Participanții vor fi înștiintați prin intermediul paginii de web pe care este publicat prezentul regulament.

 

Art. 2 Durata concursului și aria de desfasurare

Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României și se va desfășura la inițiativa organizatorului în zilele în care acesta îl inițiază.

 

Art. 3 Condițiile de participare

Concursul se desfășoară exclusiv în carul programelor de televiziune.

Are drept de participare orice vizitator care îndeplinește cumulativ toate condițiile de

mai jos:

  • persoană fizică cu cetățenie română și/sau străină cu domiciliul legal sau un

drept de ședere legal în România, pe toată perioada de desfășurare a

Concursului și pe perioada de revendicare a premiului caștigat, care a împlinit

vârsta de 18 ani la data începerii campaniei;

  • folosește un telefon cu care apelează linia de telefon dedicată concursului;
  • este de acord cu publicarea numelui în carul emisiuniilor tv precum și în mediul online în

cazul în care este desemnat câștigător al Concursului;

  • confirmă că a citit și a înțeles prezentul Regulament Oficial și că este de acord

în totalitate cu termenii și condițiile precizate de acesta;

  • participarea la Concurs implică faptul că numele, prenumele, adresa poștală, adresa de

mail, textele, fotografiile și orice alte materiale audio-video postate în mediul on line sau in cadrul emisiunilor tv, de către participanți sau care îi înfățișează pe aceștia, vor putea fi

folosite în scop publicitar fără pretenții de ordin patrimonial din partea

participanților / câștigătorilor

  • nu pot participa la această promoție:

o (i) angajații SHOP ON TV SRL și rudele de gradul I ale acestora

o (ii) persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară

activitatea în cadrul SHOP ON TV SRL și/sau în

cadrul societății organizatoare, pe baza unui contract de colaborare/

prestări servicii;

o (iii) soțiile/soții persoanelor menționate la punctele (i) și (ii), precum și

rudele de gradul I ale acestora și ale persoanelor menționate la

punctele (i) și (ii)

Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situația în care o persoană

furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea

datelor personale.

 

Art. 4 Protecția datelor personale

Prin înscrierea în cadrul prezentului Concurs, fiecare participant iși exprimă acordul

în mod expres și neechivoc, că toate datele cu caracter personal să fie colectate, prelucrate și stocate în baza de date.

Scopul prelucrării datelor este “analiza statistică și de marketing”.

SHOP ON TV SRL prelucrează datele personale ale participantilor în vederea organizării

acestui Concurs, desemnării caștigătorilor și atribuirii de premii, precum și pentru a

informa în legatură cu alte produse, servicii, evenimente, campanii de marketing,

Conform dispozitiilor art.20 alin.(1) din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor

date, modificată și completată, SHOP ON TV SRL iși îndeplinește obligația de a aplica

măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter

personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modifiăarii, dezvăluirii

sau accesului neautorizat, precum și impotriva oricărei alte forme de prelucrare

ilegala.

Datele cu caracter personal prelucrate în vederea organizarii concursurilor, desemnării caștigătorilor și atribuirii de premii sunt destinate utilizării de către și vor fi

comunicate numai partenerilor contractuali ai operatorului cu care acesta

colaboreaza în vederea organizării Concursului și publicului larg prin afișarea listei

câștigătorilor și premiilor acordate în cadrul Concursului.

La incheierea operațiunilor de prelucrare a datelor în scopul organizarii acestui Concurs, SHOP ON TV SRL nu va transfera aceste date unui alt operator.

Comunicarea acestor date partenerilor contractuali se realizeaza numai in scopul

informarii lor in privinta derularii Concursului si desemnarii castigatorilor.

SHOP ON TV SRL nu raspunde pentru eventuala utilizare neautorizata a datelor cu

caracter personal de catre partenerii sai.

Conform Legii 667/2001, participantii au urmatoarele drepturi: dreptul de acces,

dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie. Pentru exercitarea acestor

drepturi participantii trebuie sa inainteze SHOP ON TV SRL o cerere scrisa, datata si

semnata, pe care sa o trimită la sediul din Bv. Mărăști, Nr. 65-67, (Romexpo – G6), Sector. 1, București. Participantii au de asemnea dreptul de a nu fi supuși unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, dreptul de a înainta o plângere către autoritatea de supraveghere.

Dacă unele date furnizate sunt incorecte, utilizatorii sunt rugați să informeze Organizatorul cât mai curând posibil.

 

Art. 5 Mecanismul concursului

Participarea la Concurs se face voluntar, în urma invitației de participare lansată public în direct în cadrul rubricii specifice de concurs. În carul invitației este specificat numărul de telefon al concursului, precum și detalii despre premiu, inclusiv valoare lui.

La fiecare concurs este  specificat și numele organizatorului și datele de contact (adresa web si numar de telefon).

Centrala telefonică va prelua în direct apelurile participantilor (telespectatorilor) și va direcționa un apel în mod aleator din coada de așteptare către realizatorul emisiunii.

Telespectatorul va intra în direct cu realizatorul emisiunii, și va răspunde corect întrebarii lansate de către realizator.

În cazul unui raspuns negativ, sau în cazul în care nu se va oferi un rărspuns, precum și în cazul în care apelul telefonic eșuează, realizatorul va solicita să preia următorul apel și va repeta procedura până când va avea un participant cu un răspuns corect la întrebarea adresată.

În urma desemnării câștigătorului, realizatorul solicită în direct Numele, Prenumele și localitatea căștigătorului.

După fiecare concurs se va apela câștigătorul, și se va solicita adresa completă necesară livrarii premiul prin sistemul de curierat.

Organizatorul va susține financiar contravaloarea premiului precum și contravaloare serviciilor de curierat. Câștigătorul neavând nici-o obligație în acest sens.

Premiul se va trimite într-un termen de 7 zile de la data în care sa organizat concursul.

Organizatorul va verifica după acest termen dacă premiul a ajuns la Câștigător.

În cazul în care premiul nu este ridicat de către Câștigător într-un termen de 10 zile din vina lui se va întoarce la organizator și nu mai poate fi revendicat. Organizatorul îl poate intoduce în alt concurs, ca un premiu nou.

 

Art. 6 Premiul concursului

La finalul Concursului, Organizatorul va oferi premiul/premiile anunțate în preambulul concursului.

SHOP ON TV SRL nu iși asumă răspunderea pentru niciun fel de daune aduse câștigătorului

sau unor terte persoane, ca urmare sau în legatură cu utilizarea premiului, aceștia

trebuind să se adreseze producătorului sau distribuitorului.

 

Art. 7 Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Castigatorii vor fi desemnati conform mecanismului concursului enunțat la Art. 5.

Castigatorii si premiile atribuite vor fi anuntati  în direct prin telefon și online.

Castigatorii nu vor primi contravaloarea in bani a premiilor oferite in cadrul

Concursului in schimbul premiilor castigate si nici nu pot solicita modificarea

parametrilor premiilor.

Premiile revin numai participantilor desemnati castigatori si nu pot fi transmise unor

terte persoane.

Un utilizator poate participa o singura data la Concurs, putand astfel castiga un

singur premiu in intervalul de desfasurare de o luna (1 lună) a acestui Concurs

Daca premiile nu pot fi oferite din lipsă de participanți sau nu sunt revendicate în

condițiile prezentului Regulament de Concurs, premiul va râmane în posesia

Organizatorului.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anunțării caștigatorului si

inmanarii premiului din motive care nu țin de el.

Câștigătorii vor intra în posesia premiilor, prin curier / posta, taxele fiind suportate de

catre Organizator. Pentru a intra in posesia premiilor castigatorii trebuie sa trimita pe

fax / mail Organizatorului o copie dupa actul de identitate valabil si cu toate datele

vizibile si adresa exacta unde doreste sa i se livreze coletul.

 

Art. 8 Informarea publicului

Regulamentul Oficial (“Regulamentul”) este întocmit in conformitate cu legislatia in

vigoare şi va fi disponibil în mod gratuit la solicitarea oricărui participant, prin

solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest Concurs implică

obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 9 Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar în caz de forta majora sau printr-o decizie a

Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunțe publicul prin intermediul emisiuni

 

Art. 10 Taxe si impozite aferente

Organizatorul Concursului nu are obligatia de a calcula, reține la sursă și vărsa la

bugetul de stat cota de 16% aplicată asupra venitului net realizat din valoarea premiu, intrucat

acesta are un cuantum mai mic decat valoarea sumei neimpozabile de 600 lei,

conform art. 77 al.4 din Codul Fiscal al României.

Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constand în

premiile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din

Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligaţii de natură

fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a

câştigătorilor.

 

Art.11. Forta Majora

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamna orice eveniment

care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de către Organizator, inclusiv

imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui

apariție pune pe acesta din urmă in imposibilitatea de a-și indeplini obligatiile

asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situatie de forța majoră impiedica sau intarzie total sau parțial

executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat

de răspunderea privind indeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta

indeplinire va fi impiedicată sau întarziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul,

daca invoca forta majora, este obligat să comunice participanților la Concursul

existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

Art. 12 Litigii

În cazul unor litigii apărute între SHOP ON TV SRL Și participantii la Concurs, acestea

vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale

amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor

române competente.

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co